Follow Us :   
         ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พรหมมนตรี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดี
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 628
e-Mail     jutamas@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
 -   การจัดการการเพิ่มผลผลิต (Productivity  Management)
 -   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
 -   การจัดการระบบ ISO

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
วศ.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
2554-2562
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
2552 – 2554
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2550 - 2551
  Mercator Medical (Thailand) Ltd
Document Control
2547 - 2549
  B- Care industries Co., Ltd
Document Control
2543 - 2546
  Omnigrace (Thailand) Co., Ltd
Process and Procedure Auditor

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

1)

  วิจัยในชั้นเรียน : การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้คะแนน
  ทดสอบย่อยต่ำ (กรณีศึกษา รายวิชาการจัดการการเพิ่มผลผลิต)
2)
  การลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University