ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
พัฒนาบัณฑิตสู่มืออาชีพในระดับสากล

 

พันธกิจ (Mission)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เก่งดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่นเน้นผลงานวิจัย
ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาต