Hall Of Frame : Students

ผลงานนักศึกษา ปี 2561
 

นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววานิช
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12


  นายนัฐวุธ ศรีรักษ์
นางสาวศิริวรรณ ยิ้มมงคล
นางสาวโนอาตีก๊า เบ็ญอับดุลเล๊าะ
นายกรวิชญ์ ชุมทองโด
นายณัฐพงศ์ จันทร์ดำ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "Grab Campus Challenge 2018"

  นางสาวฌัชฌา  ธรรมพุทโธ
นางสาวรุ่งรัตน์  คะชะวะโร
นางสาวมยุร์รัตน์  เมืองพนอม
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย "Tourism Quiz Challenge" จาก มทร.ศรีวิชัย

  นายหงษ์พัฒน์  หนูสง
นางสาวพัณณิตา   สังข์ทอง
นายธัญธร  ทศกูล
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย "Tourism Quiz Challenge" จาก มทร.ศรีวิชัย

  นายจักรี  พืชมงคล
นายณัฐวุธ  ศรีรักษ์
นางสาวสุภาพรรณ  อินทมะโน
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันแผนธุรกิจ ระดับภาคใต้" จาก มทร.ศรีวิชัย

ผลงานนักศึกษา ปี 2558
 

นายพศวัต เกตศรัทธา
น.ส.ธนิชภรณ์ พลายเพชร
น.ส.อารีรัตน์ ไชยสุวรรณ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบการโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ผลงานนักศึกษา ปี 2557
 

นางสาววิจิตรา ชูแดง
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบการประกวดกุลบุตร กุลธิดา
จาก สภากาชาดไทย


  นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร
นางสาวอันนิซ มีนา
นางสาวเมธาวี เชิดวงศ์ตระกูล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบและเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ "นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29
(Marketing Trainee#29)

  นายภาสวัฒน์ ทามี
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขัน MOS Olympic 2015
โปรแกรม Power Point 2013

  นายคณิศร เนติสุนทรชัย
นายปัญญากร ธีระวร
นายพีรณัฐ ดีรอด
นายเฉลิมชัย เมธาวัชรวงค์
นายอนุชิต ยืนยงค์วิทยากุล
นายอัซมี แวะหยี
นางสาวรุสไลดา เจะอูเซง
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#7

  นางสาวสุนิสา อาลีน๊ะ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวที ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  นางสาวสุนิสา อาลีน๊ะ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลลูกกตัญญูที่ดูแลคนพิการในครอบครัว
ในคนพิการสากล จ.สงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์

  ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ผลงานนักศึกษา ปี 2556
  นางสาวอันนิซ มีนา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#6 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

  นายปริญญา  แซ่โง้ว
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับเหรียญเงิน ประเภทกีฬาฟุตซอล
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่  42 สุพรรณบุรีเกมส์


  นางสาวปริชล วิมลเมือง
นางสาวอามิตตา หอมหวาน
นางสาวนุษบา ขวัญศรีสุทธิ์
นายณัฐพงศ์ คงศรีประพันธุ์

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ในโครงการ Trip & Treat จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  นางสาวอันนิช มีนา
นางสาวนรินทร ณ รังสี
นายวรรธนพงศ์ รัตนไชย
นางสาวอรอุมา สิทธิชัย
นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร
นางสาววิลาวัณย์ ช่วยกลับ
นางสาวอรฤทัย นาศรี

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#6

  นางสาวอาภรรัตน์ เพชรทอง
นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม
นางสาวปภาวดี คาลเคล
นางสาวกรสกุล หาญสุด
นางสาวอาลิต้า ยะนายเดิม
นางสาวนันนภัส แหละหมัด
นางสาวเอกพัฒน์ ไชยสุวรรณ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้(เขตจังหวัดสงขลา)
ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#6

  นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

  ผลงานนักศึกษา ปี 2555
  นายอัคคนิรุธ จุลพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#5 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

  นายชัยชุมพร เพ็ชรสวี
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาวเพ็ญฤดี แซ่ตัน
นางสาวกรณ์สิวรรณ สังมาสา
นางสาวปวีณา จินดามณี
นางสาววันทนีย์ เจนสุริยวัฒน์
นางสาวอลิตา เศรษฐสุข

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#5

  นางสาวอามิตตา หอมหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

    นางสาวสายฝน แซ่ตัน
นายวีระวุธ กูลแก้ว
นายเอกวิทย์ อยู่พร้อม
นายศรัณพงศ์ พรหมจิตร
นายสมพร พุธจันทร์
นายมะสุกรี จิตอสอ
นายเฉลิมพล พรหมทอง
นางสาวิไลวรรณ ดีสุก
นางสาวกิ่งดาว แก้วไกรศรี
นางสาวสุดาพร ทองไทย
นางสาวธนภรณ์ ธะโรจนพงศ์
นางสาวกนกวรรณ รัตภูมิ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 7 ระดับอุดมศึกษา
จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์

  นางสาวทิพย์วรรณ ศรีสุขใส
นางสาวยุวดี อาหน่าย
นางสาวอรทัย นาศรี
นางสาวศุทธินี แก้วมณี
นางสาวเพ็ญฤทัย นุ่นทอง
นางสาววนิดา ชาวเรา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ กับบริษัท HONDA
โครงการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest#5

  นายสิทธิชัย ท่ามติ้น
นางสาวจริยา ชูสังราช
นางสาวอมรรัตน์ วัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ ประเภทโปรแกรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

  นายซาฮารี เจ๊ะหะ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในประเภท กรีฑา 400 เมตร ไปทำการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ ประเทศลาว

 
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาวชนกพร สามทอง
นางสาวเพ็ญฤดี แซ่ตัน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 27
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

  ผลงานนักศึกษา ปี 2554
  นางสาวบุษราคัม สิวายะวิโรจน์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพฯ และปริมณฑล : การแข่งขัน "Link Cabling
Contest 2012"

  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดเขียนแผน TMA ของมูลนิธิยุทธสาร
ณ นคร

  นายศิวรักษ์  ชาโนเพ็ญศิริ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

  นายสิทธิชัย  ท่ามติ้น 
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

  นายเอกวัฒน์  สวัสดิโรจน์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน MOS Olympic 2012(PowerPoint 2010)

 
        
นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Couse#4 รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์จริงกับทีมผู้บริหารสิงห์และกูรูชื่อดังระดับประเทศ

 
นางสาวเจษฎาภรณ์ ลิ่มมังกร
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

 
นางสาวณัฏฐณิชา นุ้ยคดี
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

 
นางสาวอมรรัตน์ เด่นวัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้เข้าอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 26
จัดโดย
โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

 
นายภูเบต สุราฤทธิ์
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับภาคใต้ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย :
การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554”

  ผลงานนักศึกษา ปี 2553
  นายสุนทร สุขสง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 2  พร้อมทั้งได้รับรางวัลขวัญใจสิงห์รุ่น 2 และรางวัลพัฒนาการดีเด่น
จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

  นายเสฐียรพงษ์ นภัสพงษ์วลี
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2007
Thai Version

  นายวิทูร พลภักดิ์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007
Thai Version

  นายซารีฟ จะอ๊อก
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 Thai Version

  นายนิปากรูรอซี ยูโซะ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007

  นายธีรวัฒน์ บุญช่วย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวทัศนีย์ ต่วนเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลการประกวด Clip Video หัวข้อ Microsoft Office กับชีวิตประจำวัน  ในการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist  Olympic 2010

  นายสุกรีพลี โต๊ะแม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพีระพงษ์ ใยยอง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Course#3

  นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับเครือข่าย
จัดโดย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

  ผลงานนักศึกษา ปี 2552
  ทีมกอและสันติภาพ
การรวมตัวของนักศึกษารัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจการสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

  นายอธิภัทร จิตตะนัง
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จัดโดย โรงพยาบาลหาดใหญ่และชมรมกอล์ฟช้างไทย

  นายวัชรินทร์ แวกาจิ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เป็นนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ประเทศเวียดนามและการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ประเทศลาว

  นางสาวมัตติกา รักษ์ขพันธ์
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในรายการ พัทยามาราธอนนานาชาติ รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 21.5 กม.
  นายนรินทร์ ปาดีน
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
ปากพนังมินิมาราธอน รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 10.5 กม.

  ผลงานนักศึกษา ปี 2551
  นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประเภท 4 กม.
รายการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
1. นายวัชรินทร์ แวกาจิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาวมัลติกา รักขพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microsoft Office Olypic2008
ณ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1. นายสุรศักดิ์ พิทักษ์สืบผล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2003
2. นายกิตติศักดิ์ แซ่จู รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2003


  นายวีระศักดิ์ แซ่หลี
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ SINGHA BIZ COURSE ฝึกงานกับผู้บริหารบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  นายวัชรินทร์ แวกาจิ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 1500 เมตร

จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

  นางสาวมัตติกา รักขพันธ์
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 10000 เมตร
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

  นางสาวกัลติกา อร่ามโชติ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเปตอง
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์

  ผลงานนักศึกษา ปี 2548-2550
  คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา แผนธุรกิจลูกชิ้นกาเม็ง

  คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน SIFE National 2007

  นางสาวศรารัตน์ พงศ์ชู
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ
จากการแข่งขัน MOS Olympic (Microsoft Office Specialist) Thailand Competition 2006
ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

  นางสาวกนิฐากรณ์ เขียวเอียด
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตอง
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ศาลายาเกมส์

  นางสาววิไลวรรณ แซ่ไล้
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน โครงการ RD Camp Show Case : คนดีมีภาษีโชว์พาวด์ แผนการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร

  คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันโครงการ HSBC Young Entrepeneur 2006-2007