Student Committee

คณะกรรมการนักศึกษา
      เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป้าหมายจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมนักศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้ 

นายเกียรติศักดิ์ หนูสังข์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
นายสุภิญโญ ธรรมโชติ รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
นายปริญธร ทองศิริ รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
นายมนต์ฐณัฐ มณีรัตน๋ กรรมการ
นายกรวิชญ์ ชุมทองโด กรรมการ
นางสาวสุดาภัทร เจี้ยงเต็ม ประธานฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวคานซา เกื้อชาติ กรรมการ
นางสาววรรธนัย อธิภัทรพงศ์ กรรมการ
นางสาวอภิญญา เทียมแก้ว กรรมการ
นายธวัชชัย นวัตร ประธานฝ่ายกีฬา
นางสาวปรัตถกร สุริยะสุนทร กรรมการ
นายสุขวิช อัคชาติ กรรมการ
นางสาวชนิกานต์ รอดผล ประธานฝ่ายพยาบาล
นางสาวกิ่งฟ้า
สรรเสริญ
กรรมการ
นางสาวสุภาสินี
พลายด้วง
กรรมการ
นายทิวัฒน์
วงเจริญ
ประธานฝ่ายพัสดุและสถานที่
นางสาวคริษฐา
เกิดบัวทอง
กรรมการ
นางสาวมณีรัตน์
ผุดมี
กรรมการ
นายฟาริส
บือราเฮง
กรรมการ
นางสาวโสภิดา
ยาแดง
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นางสาวฟัซรีนา
แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวธัญญารัตน์
ลอยสาคร
กรรมการ
นางสาวศรวณีย์
วัฒนพันธุ์
กรรมการ
นางสาวฮานีซะห์
เจะมะ
กรรมการ
นายวรวิทย์
อัยรัตน์
ประธานเชียร์
นางสาวอัศริน สะปะยูโซ๊ะ เลขานุการ
นางสาวชฏาภรณ์ แสงโชติ เหรัญญิก

      ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ของคณะบริหารธุรกิจและดูแลความเรียบร้อยของสาขา เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่