Retail and Franchise Business Management


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  (Bachelor of Business Administration Program in Retail and Franchise Business Management)


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Retail and Franchise Business Management

  ชื่อปริญญา
   ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์)
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Retail and Franchise Business Management)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดีในด้านการจัดการธุรกิจ ค้าปลีกและแฟรนไชส์ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์อย่างสร้างสรรค์  และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มี ความรู้และมีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต ิให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจได้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติแและเรียนรู้ตลอดชีวิต
  :  มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆ ได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก และแฟรนไชส์อย่างเหมาะสม
  :  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รวมถึงความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการนำเสนอเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  สามารถตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผล จากการทำงานต่อสังคมส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร

  Download รายละเอียดโครงการ Young Professional Retailer