Hall of Frame : Lecturers

 

ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2561

  ผู้ช่วยศาสตราจารยสมชัย ปราบรัตน์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (สาขาพัฒนาองค์การ)

สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
ประจำปี 2561  ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (สาขาสรรหาและคัดเลือก)

สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
ประจำปี 2561
ปีการศึกษา 2559

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ โครงการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2558


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรก
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2558


ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2556


  อาจารย์ธนพงษ์ วุ่นแสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบ Poster สาขาวิชาการตลาด
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1
"บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น รูปแบบ Poster สาขาวิชาการตลาด
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1
"บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา

ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2555

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ ตำราวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

  อาจารย์สุวัจนี เพชรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาค (Microeconomics)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

  อาจารย์คุลยา ศรีโยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนา
การจัดการอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Management)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

  อาจารย์ปรัศนีย์ กายพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชี
(Principles of Accounting)
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3


ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2554

  อาจารย์คุลยา ศรีโยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์อิฐดินเผานำ้หนักเบาจากกาก
ขี้แป้งยางพารา
จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โครงการวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 2
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดย ม.หาดใหญ่


ผลงานอาจารย์ ปีการศึกษา 2553

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายประเด็นการท่องเที่ยวหัวข้อ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2552

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายประเด็นการท่องเที่ยวหัวข้อ
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2552

  อาจารย์ประสพสุข  ชอบทำกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬา แห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์