ผู้บริหารคณะ

     คณะผู้บริหารดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์สิริกาญจน์ สีดำ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ธนพงศ์  วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนโยบาย แผน และการตลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


     หัวหน้าสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิดา ไกรสันติ
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์นธี เหมมันต์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ