คณะกรรมการประจำคณะ


คณบดี   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการตลาด   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต   กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กรรมการ
หัวหน้าสาขา   กรรมการ
รองหัวหน้าสาขา   กรรมการ
เลขานุการคณะ   กรรมการและเขานุการ